Beneluxlaan/Vliegveldstraat


Eind 2013 waren er al besprekingen geweest tussen SDD, bewoners van de Vliegveldstraat en ondernemers om te komen te een gezamenlijk standpunt of in elk geval een vinger aan de pols te houden v.w.b. de verkeersafwikkeling en eventuele knelpunten te kunnen benoemen.  
Op 14 mei j.l. is er een vervolgoverleg geweest om een gezamenlijk standpunt te kunnen innemen naar de bijeenkomst van 27 mei met Gemeente, Provincie en Politie Twente 

Op dinsdag 27 mei 2014 is er overleg geweest tussen SDD, gemeente Dinkellang, provincie Overijssel en Politie Twente over (m.n.) de verkeerssituatie op de Vliegveldstraat N737  en de situatie op de Deurningerstraat. Het is de bedoeling hier een periodiek overleg van te maken.

Hieronder vindt U informatie over ontwikkelingen rond het evt. doortrekken van de Beneluxlaan en de verkeersafwikkeling in Deurningen rond de Vliegveldstraat.

Op 14 mei 2013 is er in klein comité een overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de ondernemers/ bewoners van de Vliegveldstraat/Dorpsbelang Deurningen. Het was een constructief gesprek waarin is afgesproken dat ondernemers/bewoners a.d.h.v. een door SDD verstrekte template de huidige situatie in kaart brengen voor wat betreft knelpunten, aandachtspunten, etc. Dorpsbelang gaat inventarisatie doen van tellingen, evt. fijnstof metingen en andere kengetallen van de huidige situatie. Het ligt in de bedoeling dit eind mei/begin juni duidelijk te hebben. ===================================================================

Documenten t.a.v. ontwikkeling nieuwe rotonde kruispunt Deurningerstraat/Vliegveldstraat

==========================================================
Eind 2012 is er gesprek geweest met een afvaardiging van de ondernemers in Deurningen om een beeld te krijgen van ideeën/gedachten rond het evt. doortrekken van de Beneluxlaan.
Eenzelfde soort gesprek is er op 13 maart 2013 geweest met de bewoners van de omgeving Vliegveldstraat. Een voorstel hier was, om bij de gemeente voor te stellen om weer eens een telling van het aantal verkeersbewegingen en een roetmeting te laten doen.
De gedachte achter deze gesprekken van Dorpsbelang is om duidelijk te krijgen hoe e.e.a. leeft bij de bewoners van Deurningen en te bepalen of we als Dorpsbelang evt. een rol kunnen spelen. In het overleg met bewoners is voorgesteld om commissie te vormen: bewoners, ondernemers en SDD.

Download:

Tracéstudie naar regionale wegenstructuur

Brief gemeente gebiedsontw Luchthaven Twente

Artikel van zaterdag 16 maart in TCTubantia: Krantenbericht Beneluxlaan 16 maart

Ga naar boven