Deurninger Es


 De laatste ontwikkelingen m.b.t. het bouwplan de Deurninger Es.....

Het vordert gestaag met de bouw van woningen op de “Deurninger Es”. 2 woningen zijn inmiddels al “onder dak”. Verder zijn er ong.10 kavels verkocht (op bijgevoegd plaatje zijn deze nog in optie) en lopen er nog een aantal opties. Volgens de gemeente Dinkelland één van hun beste lopende nieuwbouwprojecten.

Informatie over het bouwen op de Deurninger Es kunt U vinden op: www.wonenindinkelland.nl

             

 

 

Op 17 sept. jl. hebben ook de toewijzigen van de 2e gronduitgifte voor de Deurninger Es plaatsgevonden. 2 kavels zijn er verkocht en daar wordt op dit moment reeds gebouwd. Verder zijn er nog een flink aantal opties  en deze mensen zullen medio november beslissen of ze gaan kopen.Informatie over het bouwen op de Deurninger Es kunt U vinden op: www.wonenindinkelland.nl

       

 

15 juli zijn de eerste kavels voor de Deurninger Es verloot. De bouw kan gaan beginnen.

De gemeente Dinkelland is gestart met de bouwkaveluitgifte op de Deurninger Es. Indien u belangstelling heeft kunt u zich tot en met 10 juli 2015 inschrijven als bouwgrondzoekende en aanmelden voor toewijzing van een kavel. Alleen ingeschrevenen die zich tijdig aanmelden kunnen in aanmerking komen vooer een bouwkavel. U kunt bij aanmelding max. 3 voorkeuren opgeven middels een keuzeformulier. Bij gelijktijdige belangstelling voor dezelfde bouwkavel zal door de notaris worden geloot. Op woensdag 15 juli 2015 om 19:00 uur vindt de toewijzing plaats. Staat u al ingeschreven, dan ontvangt u binnenkort een informatiepakket van de gemeente. Alle noodzakelijke informatie vindt u op de website www.wonenindinkelland.nl

  

Start werkzaamheden bouwrijp maken Deurninger Es fase 1.... (Dinkelland Visie 11 maart '15)

Op maandag 16 maart start NTP Infra in opdracht van de gemeente Dinkelland met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het bestemmingsplan Deurninger Es, fase 1. Er is plek voor zo'n 35 woningen. 

Op de website van de gemeente kunt u onder het kopje Actueel > Projecten > Deurninger Es de tekeneningen raadplegen.
of ga naar......

 

Deze bouwrijp werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de Vliegveldstraat. Hiervoor wordt ter hoogte van de Deurninger Esweg een tijdelijke wegaansluiting en een bouwstraat aangelegd. 
De werkzaamheden omvatten in grote lijnen:

  • het aanleggen van een tijdelijke bouwstraat vanaf de Deurninger Esweg.
  • het ontgraven van cunetten en het verrichten van het nodige grondwerk.
  • de aanleg van riolering en wadi's.
  • de aanleg van de bouwstraten.
  • het aanleggen van de nutsvoorzieningen.

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken duren ca. 10 weken en zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden in juni gereed. De aanleg van de nutsvoorzieningen (gas, water, electriciteit en glasvezel) worden uitgevoerd door de nutsbedrijven. Hiervoor is het noodzakelijk dat er werkzaamheden plaatsvinden in de Pastoor Gloerichstraat en Pastoor Havinkstraat.

       

Een kranteartikel van woensdag 12 november 2014...

Volgend jaar bouw van nieuwe woningen in Deurningen

  

 

De gemeente is medio oktober 2014 tot een overeenstemming gekomen met de mensen, die bezwaar hadden aangetekend tegen het plan.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland maken bekend dat met ingang van 29 november 2013 het ontwerp-bestemmingsplan “Deurninger es” zes weken ter inzage ligt: Het ontwerp-bestemmingsplan 'Deurninger Es'

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft in een nieuwe uitleglocatie ten zuidoosten van het dorp Deurningen. Het plan voorziet in een capaciteit van maximaal 45 woningen, waarvan er 35 ten zuiden van de Deurningerbeek zijn gesitueerd.

Ter inzage Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage voor een ieder ter inzage bij de receptie tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis. U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1774.DEUBPDEURNINGERES-0302 De bronbestanden staan op http://www/gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/dinkelland/RO_online/manifest.xml.
Hier ook een mooi overzicht van de plannen en hoe e.e.a. er uit gaat zien.

http://www.viadrupsteen.nl/dinkelland/deurningeresch/index.html#/locatie 02/Huidige situatie

  1. De plannen...
  2. Het bestemmingsplan Deurningen is op 29 januari 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde plan met de daarbij behorende stukken heeft met ingang van 15 februari 2013 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Tegen dit plan is geen beroep ingesteld. Derhalve is het plan inwerking getreden en zelfs onherroepelijk. Het plan is te raadplegen via: link maar ook bij de balie van het gemeentehuis in te zien.

Impressie van het nieuwe plan:

 

Plannen Deurninger Es

Bestemmingsplan Deurninger Es

Het voorontwerp bestemmingsplan wil de gemeente Dinkelland in grote lijnen handhaven. Er heeft opnieuw archeologisch onderzoek plaatsgevonden op het terrein tegenover Kaamps. Resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

Tevens zijn er nog een aantal bezwaren, met name ten aanzien van het huidige speelveldje. De gemeente wil dit speelveldje geïntegreerd in het plan opnemen en een nieuw speelveld op een andere plek creëren. De omwonenden van het huidige speelveldje hebben hiertegen bezwaar aangetekend. De tijdsplanning is als volgt:

-           Zoals aangegeven ligt er een voorontwerp bestemmingsplan, waarop zienswijzen zijn ingediend. De gemeente zal met de betreffende partijen om tafel gaan.

-           Het archeologisch onderzoek zal in december 2012 afgerond worden.

-           De ingediende bezwaren zullen behandeld worden.

-           Vervolgens zal het bestemmingsplan medio 2013 ter vaststelling bij de Gemeenteraad worden aangeboden.

-           De aanvang van de bouw staat gepland voor 2014.

Totaal zullen 35 kavels en 8 inbreidingskavels worden gerealiseerd. Deze zijn vastgesteld tot 2020. Door SDD is aangegeven dat de grondprijzen hoog zijn, tussen € 235 en € 280 exclusief B.T.W. per m².

 In februari is er tijdens een raadsvergadering een motie ingediend m.b.t. het huidige speelveldje (gelegen achter de woningen op de hoek Pastoor Gloerichstraat/Wilthuisstraat). Zie hieronder....
Download:

Motie in raad t.a.v. bouwplannen Deurninger Es

Ga naar boven